investeringer
Statnett vil øke pengebruken kraftig de neste ti årene. Kilde: Statnett

Statnett lover leverandørene mer forutsigbarhet i en situasjon der investeringene i det innenlandske nettet kan dobles.

De siste ti årene har vi investert 70 milliarder kroner i det innenlandske nettet. Framover øker utgiftene kraftig. De neste ti årene skal Statnett investere 100-150 milliarder kroner i nett og digitalisering, går det fram av Statnetts systemutviklingsplan, som ble lansert onsdag. Toppåret ventes å bli 2027, med investeringer på over 15 milliarder kroner (se graf).

I tillegg til dette kommer utgiftene til mulige investeringer i havnett.

Økningen skyldes at Statnett skal bygge mer nett raskere, øke investeringene i digitalisering og innovasjon, samt at kostnadene går opp på grunn av prisøkninger i råvaremarkedene og stort press i leverandørmarkedene, skriver selskapet.

Vil gi leverandørene forutsigbarhet

For å øke gjennomføringsevnen kjøper Statnett flere byggherretjenester og flere prosjekteringstjenester i tidlig fase.

Gjennomføringen av de mange prosjektene i årene som kommer, er ifølge Statnett «avhengig av et sterkt leverandørmarked med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse».

«Vi vil forenkle kravstillingen vår for å gi leverandørene våre større forutsigbarhet. Dette gjør det enklere for dem å rigge seg for å levere til oss. Vi sender også ut forespørsler, for eksempel om transformatorer, tidligere i prosjektløpet, for å redusere risiko for forsinkelser», skriver Statnett.

Mer standardisert prosjektgjennomføring

I et presset leverandørmarkedet er det ekstra viktig å ha gode prosesser for anskaffelser og oppfølging av leverandørene.

«Det siste er viktig for å sørge for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi jobber for å få på plass en bedre løsning for å kontrollere at leverandørene kartlegger og følger opp risiko», skriver selskapet.

Fremover vil Statnetts nettportefølje inneholde mange flere store og små prosjekter spredt over hele landet. En mer mangfoldig portefølje stiller større krav til vår gjennomføringsevne, men gir samtidig muligheter for standardisering og effektivisering, påpeker selskapet.

For å oppnå best mulig resultat, vil Statnett tenke helhetlig i sine anskaffelser rundt volum de skal kjøpe, periodisering av innkjøp og standardisering i prosjektgjennomføring.

Forskutterer fornyelser

Systemutviklingsplanen etterlater liten tvil om at Statnett vil bygge for fremtiden. Målet er at kraftnettet skal ha nok kapasitet til å muliggjøre en dobling av kraftforbruket og nullutslipp i 2050 (se graf under).

«Statnetts anlegg har et omfattende og vedvarende fornyelsesbehov. Når vi fornyer eldre anlegg, øker vi samtidig kapasiteten. Dette gir stor økning i overføringskapasitet til en beskjeden merkostnad. Vi forskutterer fornyelser for å møte behovet for økt kapasitet raskere», skriver selskapet.

Statnett forventer at investeringsnivået vil stabilisere seg på et høyt nivå i perioden 2032-2041. Dette inkluderer fortsatt mange stasjonsprosjekter og i økende grad ledningsprosjekter, samt investeringer i digitalisering og innovasjon.

Omfattende utbygging av havvind kan gi høyere investeringsnivå, både på land og til havs. Men kostnadene for havnett og hybride nettløsninger er altså ikke inkludert i investeringsestimatet.

kraftbruk statnett
Ulike scenarioer for norsk kraftforbruk frem mot 2050. Kilde: Statnett

Nettleia øker

Statnett varsler at nettleien vil øke.

«Høyere tillatt inntekt trekker opp nettleien for kundene våre, men virkningen dempes av høyere flaskehalsinntekter og av at det blir mer forbruk og produksjon å fordele kostnadene på. Alt i alt forventer vi økende nettleie for våre kunder i årene som kommer», skriver Statnett.

Les også: Norsk Industri er bekymret for tariffen