Grensen for når en tiltakshaver må forhåndsmelde kraftledninger på 132 kV, forslås hevet fra 15 til 50 kilometer.

Olje- og energidepartementet sendte i går ut på høring et forslag om endringer i forskrift om konsekvensutredninger knyttet til krav om meldeprosess før konsekvensutredninger (KU-forskriften) for kraftledninger og solkraftanlegg.

For kraftledninger foreslås å endre KU-forskriften slik at grensen for når en tiltakshaver må forhåndsmelde kraftledninger på 132 kV, heves fra 15 kilometer til 50 kilometer. Samtidig skal tiltakshaver få velge å likevel kunne forhåndsmelde denne typen kraftledninger. Tiltakshaver får dermed en rett, men ikke plikt til å melde kraftledninger på 132 kV som er mellom 15 og 50 kilometer lange, skriver departementet.

For solkraftanlegg foreslås det å innføre plikt til å sende inn melding med forslag til utredningsprogram for solkraftanlegg. Grensen foreslås satt til anlegg med installert effekt på over 30 MWp, da anlegg over denne størrelsen kan være kontroversielle og/eller gi store virkninger for miljø og samfunn.

Dette forslaget bør ifølge departementet ses i sammenheng med høringsforslaget om endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til solkraftanlegg på land, som Energiteknikk omtalte i går.