ane brunvoll
Ane Brunvoll, NVE. Foto: Catchlight/NVE

Det er ifølge NVE mulig å redusere strømforbruket i bygg med 10 TWh innen 2030, men det vil kreve omfattende effektiviseringstiltak.

Det viser en gjennomgang NVE har gjort på oppdrag for Energidepartementet.

Forslag til et slikt mål ble lansert i Regjeringens handlingsplan for energieffektivisering, som ble lagt frem i oktober 2023. Et mål om 10 TWh redusert strømbruk i bygningsmassen betyr en reduksjon på over 11 prosent fra i dag til 2030.

Et mål om å spare 10 TWh strømforbruk i bygg krever en kombinasjon av flere virkemidler. NVE påpeker i gjennomgangen at det er flere barrierer som gjør målet krevende å nå, blant annet mangel på informasjon, kunnskap og tid.

– Samtidig er det viktig å anerkjenne at flere av tiltakene kan være kostbare på kort sikt, sier fungerende direktør i NVE, Ane Brunvoll, i en pressemelding.

Oppvarming

For å oppnå 10 TWh redusert strømforbruk i bygg, må det gjøres en rekke effektiviseringstiltak.

Oppvarming av rom i boliger og yrkesbygg utgjør 50 prosent av strømforbruket i bygningsmassen. Derfor kan tiltak for oppgradering av eksisterende bygningsmasse være for eksempel isolering av vegger og loft, bytting av vinduer og dører, installering av varmepumpe og oppgradering av ventilasjonssystem og systemer for energistyring.

Barrierer

Noen barrierer for energieffektivisering er mangel på tid, informasjon, kapital og kompetanse, i tillegg er eie-leie problematikken en viktig barriere, viser gjennomgangen NVE har gjort. Det er også usikkerhet knyttet til kostnadene til de ulike tiltakene.

NVE har på oppdrag fra Energidepartementet gjort en vurdering av endring i mål om effektivisering i bygningsmassen, – fra 10 TWh redusert energibruk til 10 TWh redusert strømbruk.

– NVE har foreslått en metode for å beregne og følge opp et slik mål, og NVEs gjennomgang viser at et slikt mål vil være både tydelig og etterprøvbart, sier Brunvoll.

Årlig rapportering

NVE foreslår at et mål om 10 TWh redusert strømbruk i bygg innen 2030 rapporteres på årlig, slik at utvikling mot måloppnåelse er transparent og tydelig. Målet bør følges opp med supplerende indikatorer og underlagsinformasjon som viser utviklingen i total energibruk over tid slik at mulig økt bruk av annen energi, slik som vedfyring, også fanges opp.

Videre anbefaler NVE at årlig strømbruk i bygningsmassen beregnes med utgangspunkt i statistisk forbruk i husholdningene og tjenesteytende sektor, men med noen justeringer på statistikken fra SSB:

  • Trekker fra forbruk i datasentre ol. som ikke hører til i bygningsmassen.
  • Legger til estimert eget forbruk av solkraft.
  • Legger til forbruk av strøm til bygningsoppvarming i fjernvarmen
  • Temperaturkorrigerer kraftbruken til bygningsmassen slik at tallene er sammenlignbare