nve bygget
NVE-bygget ved Majorstua i Oslo. Foto: Tore Halvorsen

Saken om ulovlig byggestart av Løkjelsvatn kraftverk er oversendt til Energidepartementet.

Sunnhordland Kraftlag AS bygget vannveien til Løkjelsvatn kraftverk uten godkjente tekniske planer, og fikk 1,2 millioner kroner i overtredelsesgebyr fra NVE, som kalte saken «alvorlig».

Arbeidet med tilløpstunellen startet i desember 2020, og den var ferdig utsprengt august 2021.

Teknisk plan ble sendt til NVE for godkjenning i mars 2019. NVE vurderte at det ikke var grunnlag for å godkjenne den tekniske planen. Revidert teknisk plan ble sendt til NVE i juni 2022. Det var da NVE oppdaget at arbeidet med tunellen var påbegynt uten at teknisk plan var godkjent.

Avviser risiko

I sin klage anførte SKL at det ikke foreligger grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr, og subsidiært at størrelsen på gebyret blir vesentlig redusert.

I klagen vises det spesielt til at NVE ikke i tilstrekkelig grad har lagt vekt på at byggingen av tilløpstunnelen ikke på noe tidspunkt har medført noen risiko for skade eller fare.

NVE står imidlertid fast på at SKL har vært uaktsomme ved at de måtte være klar over at bygging av tilløpstunellen var avhengig av godkjent teknisk plan. Videre mener direktoratet at SKL burde har forstått at dersom de lovlig skulle starte byggingen uten teknisk plan, måtte de først søke og få innvilget dispensasjon fra kravet. NVE har oversendt saken til Energidepartementet for endelig avgjørelse.

Preventiv virkning

NVE har ikke tidligere ilagt overtredelsesgebyr etter damsikkerhetsforskriften for bygging av et vassdragsanlegg uten godkjent teknisk plan.

«Sett opp imot at det er brudd en svært sentral bestemmelse, som er viktig for å ivareta sikkerheten til norske vassdragsanlegg, har NVE valgt å legge seg på et høyt nivå på gebyrets størrelse. Dette er særlig begrunnet i sanksjonens preventive virkning. NVE kan ikke se at det foreligger grunnlag for å endre dette synet i klagesaken», skriver NVE i sitt brev til departementet, som Energiteknikk har fått innsyn i.

Skjerpende

Ved utmålingen av overtredelsesgebyret har NVE lagt vekt på i skjerpende retning at dokumentasjonen i saken viser at SKL forsto at NVE ikke hadde godkjent den tekniske planen på tidspunktet de startet arbeidet med tverrslagsproppen. NVE mener at SKL har tatt en bevisst risiko og har ilagt dette vekt i skjerpende retning.

SKL anfører at det ikke er grunnlag for å legge vekt på dette i skjerpende retning, og viser til at det ikke er tale om noen form for risiko knyttet til skade eller fare. NVE viser derimot til at det ikke er et krav om at overtredelsen faktisk har medført en skade eller fare. NVE mener at det ikke kan anses som en formildende omstendighet at det ikke er konstatert skade, men opprettholder også på dette punkt sitt syn om at det er skadepotensialet fastsatt i vannveiens konsekvensklasse (2) som er det avgjørende for vurderingen.