ekofisk
Ekofisk-feltet, lengst sør i den norske delen av Nordsjøen ble satt i drift i 1971 som første felt på norsk sokkel. Foto: BoH/Wikimedia Commons

Med gassturbiner som alternativ når det ikke blåser, blir utslippsreduksjonene begrenset, påpeker Energidepartementet.

Utvidet med kommentar fra Fornybar Norge.

I juni i fjor fattet Stortinget anmodningsvedtak for å få elektrifisere petroleumsinstallasjoner med havvind.

«Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2024 legge frem tiltak for å elektrifisere offshore-installasjoner ved hjelp av havvind for å kutte klimagassutslipp», het det i vedtaket.

Begrensede utslioppsreduksjoner

I revidert nasjonalbudsjett blir det imidlertid klart at regjeringen ikke synes det vil være noen god idé å tvinge oljenæringa til å koble havvind direkte på plattformene.

«Innretninger i petroleumsvirksomheten trenger en stabil og kontinuerlig energiforsyning. Havvind er uregulerbar kraftproduksjon, som produserer når det blåser. Dette gjør at petroleumsinnretninger ikke kan drives med havvind alene. Dersom en innretning skal drives med havvind må den også ha en annen fullverdig energiløsning på innretningen, for eksempel gassturbiner eller tilknytning til kraftnettet på land. En dobbel løsning med kraft fra land og havvind – eller gassturbiner og havvind, vil øke kostnadene ved tiltaket.

Felt som legger om energiforsyningen til drift med kraft fra land, vil ikke ha behov for direktekoblet havvind. Med gassturbiner som alternativ når det ikke blåser blir utslippsreduksjonene i Norge begrenset», skriver departementet.

Regjeringen understreker at den vil ha på plass et energipartnerskap med petroleumsnæringen for å sikre seg mot eventuelle negative konsekvenser for kraftsystemet ved elektrifiseringsprosjekter, slik Energiteknikk omtalte mandag.

Zero skuffet

Fungerende ZERO-leder Stig Schjølset er kritisk til det reviderte budsjettet.

– I revidert nasjonalbudsjett skulle regjeringen legge fram tiltak for å få fart på elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner med havvind. Men her er det ingen konkret politikk, og dermed blir det vanskeligere å få den kraften vi trenger til utslippskutt og ny grønn industri, uttaler han i en pressemelding.

Forundret Haga

Fornybar Norges leder Åslaug Haga ønsker et godt rammeverk for å elektrifisere petroleumsinstallasjoner med havvind.

– I lys av at dette haster som klimatiltak, og at deler av leverandørindustrien styrer mot mer slunkne ordrebøker, haster det med å bli konkrete. Intensjonen er god, men det er fortsatt høyst uklart hvordan dette skal gjennomføres og finansieres, sier Haga i en pressemelding.

– Regjeringen svarer på Stortingets vedtak med å opprette et partnerskap med Konkraft. Vi er forundret over at partnerskapet begrenses til aktørene i Konkraft. Fremover er det viktig at havvindbransjen og fornybarnæringen involveres i arbeidet med elektrifisering av petroleum, sier Haga.

– Havvindbransjen er klare til å bidra i elektrifiseringsdugnaden, men da må regjeringen avklare rammeverket. Jo lenger vi venter, jo mer øker usikkerheten, og jo mindre effekt får dette som tiltak, sier Haga.