Energi Norge støtter Enovas forslag om la energimerkeordningen for bygg ta hensyn til effektbruken, mens NBBL mener det kan undergrave arbeidet med energieffektivisering

Som Energiteknikk nylig skrev, er Nelfo og Boligprodusentenes forening sterkt kritiske til Enovas forslag å ta med effektbehovet som en del av energimerkekarakteren. De advarte blant annet mot at en effektdel i karakteren vil være forvirrende for forbrukerne. 

Energi Norge synes det derimot er positivt med en løsning der effekt tas inn som vektingsparameter i energimerkeordningen.

«Dette bidrar til å styrke verdien av en robust og effektiv bygningskropp og kan bidra til å utjevne konkurranseforholdet mellom ulike energiløsninger i nybygg. Effektparameteren bidrar også til å belyse de faktiske utfordringene i energisystemet, og spiller på lag med prissignalene på vei over i effekttariffering. Det å påvirke byggherrer til å ta effekt med i vurderingen i mye større grad enn i dag vil forhåpentligvis bidra til at vi unngår unødvendige, kostnadsdrivende og naturforringende nettoppgraderinger», skriver bransjeorganisasjonen i et innspill til Enova som Energiteknikk har sett.

Romslige intervaller

Avhengig av hvordan levert energi og effekt vektes i forhold til hverandre, vil effektparameteren ifølge Energi Norge kunne bidra til at man likestiller lokale og kollektive energiløsninger som for eksempel vann-vann varmepumpe og fjernvarme.

De har fått Multiconsult til å se nærmere på hvordan ulike virkningsgrader for varmepumper og ulik effektdekningsgrad vil slå ut.  

«Med bakgrunn i dette arbeidet ser vi at det er svært viktig at intervallene for de ulike energikarakterene settes såpass romslig at det er flere ulike energiløsninger som kan bli valgt innenfor de ulike karakterene», skriver Energi Norge i sitt innspill.

Kritiske boligbyggelag

Energi Norge har ikke veldig mange andre med seg i å være positive til Enovas forslag. I tillegg til Nelfo og Boligprodusentenes forening er også Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) negative.

«Vi er ikke overbevist om at dette er noen god ide. Enova og OED bør prioritere å få merket til å fungere bedre som virkemiddel for energieffektivisering av bygningsmassen før eventuelt andre samfunnsmål og hensyn trekkes inn. Innføring av nye virkemidler for utjevning av effektbruk, for eksempel effekttariffering, vil kunne undergrave arbeid med energieffektivisering», skriver NBBL

De mener en av de største barrierene for energieffektivisering i borettslag og sameier er finansiering.

«Innføring av nye mål om effektbruk som skal stimulere til investeringer i effektutjevning vil derfor kunne redusere etterspørsel etter annen oppgradering, slik som energieffektivisering. Borettslag og sameier har generelt utfordringer med kompetanse og informerte beslutninger. Konkurranse om ulike investeringer i energibruk vil derfor kunne skape en betydelig risiko for feilinvesteringer», skriver organisasjonen.