Illustrasjonsfoto: Øyvind Lie

Mens Nelfo mener nettutjevning kan komme i konflikt med målene om kostnadseffektiv nettdrift og konkurransenøytrale nettselskap, advarer NTE mot at store tariff-forskjeller kan hindre sammenslåinger.

– Nettariffene er en viktig indikator som potensielt kan avdekke ineffektiv drift og konkurransehemmende adferd hos nettselskapene, sier direktør for næringspolitikk i Nelfo, Tore Strandskog, i en pressemelding.

– Dersom tariffene jevnes helt ut, blir det vanskeligere å avdekke uønsket adferd, fremholder Strandskog.

Høringsfristen for Regulermyndigehtens for energis forslag til nettutjevning gikk nylig ut.

Konsolidering

I sitt høringsinnspill argumenterer Nelfo for at det er rasjonelt å stimulere til en konsolidering av nettvirksomheten i Norge, for når nettselskaper slår seg sammen, vil også tariffene utjevnes.

Færre og større nettselskaper vil ifølge Nelfo dessuten ha bedre forutsetninger for å utnytte stordriftsfordeler, samtidig som store selskaper står ovenfor større krav til nettnøytralitet.

Konkurransetilsynet fremmet i sitt høringsinnspill lignende argumenter, slik Energiteknikk skrev fredag.

Hvis politikerne likevel prioriterer nettutjevning, anbefaler Nelfo en tilskuddsordning, slik RME har foreslått. En forutsetning for organisasjonen er da et ordningen finansieres over statsbudsjettet.

Opprettholde kundepress

BKK Nett er i sin høringsuttalelse helt på linje med Nelfo.

«Etter BKK Netts vurdering er konsolideringer av bransjen den beste måten utjevne nettleien på», skriver selskapet.

Også Lyse Elnett påpeker at det er viktig å «opprettholde prissignal og kundepress» på de lokale nettselskapene for lavere nettleie.

Kan stanse fusjon

NTE tar imidlertid til orde for nasjonal utjevning av nettleia.

«Ulik nettleie mellom nettselskapene, som driver en strengt myndighetsregulert monopolvirksomhet, gir ulike konkurransefortrinn både når det gjelder bolyst og næring. Nivået på nettleia er heller ikke knyttet direkte til hvor effektive de ulike nettselskapene er, men til selskapenes kostnadsbaser og distriktet selskapet har sin virksomhet», skriver NTE.

Store nettleieforskjeller mellom selskap påvirker ifølge NTE også mulighetene til det som kan være samfunnsøkonomisk fornuftig sammenslåing av nettselskap.
«I situasjoner hvor to relativt like store selskap vurderer sammenslåing, men hvor det ene selskapet har høy nettleie mens det andre har lav, vil selskapet med lav nettleie, herunder også selskapets eiere, av hensyn til sine kunder ha insentiv til ikke å fusjonere, mens det andre har insentiver til fusjon. Dette vil kunne medføre at en slik fusjon stanses på grunn av lokale hensyn på bekostning av det samfunnsøkonomiske hensynet», skriver NTE.

Kreves penger

El og IT Forbundet ønsker på sin side en kraftig utjevning. De mener spriket mellom gjennomsnittlig nettleie i nettleie i Norge og høyeste nettleie ikke bør overstige 20 prosent.

«Til dette kreves penger», skriver forbundet i sin uttalelse.

Her kan du lese alle høringsuttalelsene.