Raggovidda vindpark
Trinn 1 av vindparken på Raggovidda. Foto: Bjarne Riesto
Foto: Bjarne Riesto

Er skuffet og overasket over NVEs avslag på fristforlengelse.

  • Øyvind Lie

«Vi har mer enn nok risiko i å drive energi- innovasjon i vårt område av landet. Vi hadde ikke forventet at konsesjonsgiver skulle påføre oss enda mer», uttaler direktør for samfunn og kommunikasjon i Varanger Kraft, Stein Mathisen, etter at NVE kunngjorde at de har avslått selskapets søknad om utsatt frist for idriftsettelse av det tredje byggetrinnet i Raggovidda (103 MW) fra 31. desember 2021 til 31 desember 2026.

«Vi vil selvsagt anke beslutningen og henstiller til politisk våkenhet i dette arbeidet.  Nordområdenes rolle i det ‘grønne skiftet’ har det lenge vært fokus på, og initiativ for industri- og næringsutvikling har vi blitt både oppfordret til og utfordret på av myndighetene. Når det endelig ser ut til at jobbingen og initiativene bærer frukter, blir vi hindret av nettopp myndighetene. Derfor bør dette avslaget håndteres politisk – høyt oppe», heter det i uttalelsen, som også er omtalt av Montel.

Vanskelig å akseptere

Mathisen fremholder at Varanger Kraft at det meste av ekstern risiko som kunne stoppe utbygging var avklart, at Statnett er i gang med konsesjonssøknad for utbygging av overføringskapasitet i transmisjonsnettet og at Varanger Kraft samarbeider med industrielle aktører for utvikling av hydrogen- og ammoniakkproduksjon basert på vindkraft.

NVEs begrunnelse for avslaget var den samme som for en rekke andre avslag på søknader om utsatt frist i det siste, nemlig den nye praksisen, vedtatt av Stortinget, om at det ikke skal gis forlengelser ut over 2021 med mindre det foreligger helt spesielle forhold.

«Det er vanskelig å akseptere at konsesjonsgiver ikke kunne innvilge fristforlengelse på siste trinn når vi endelig, etter over 10 års arbeid, kan se en sluttdato for utbygging av hele vindkraftkonsesjonen», skriver Mathiesen.

Hydrogen

Trinn 1 av Raggovidda (Ràccocerrao på samisk) er bygget ut, og har i en årrerkke vært Norges mest effektive vindkraftverk. Trinn 2 er under utbygging, og skal være i drift høsten 2021, slik at kraftverket da blir på til sammen 97 MW.

De resterende 103 megawattene i konsesjonen på 200 MW er det Varanger Kraft Hydrogen AS som er ansvarlig for å bygge. Trinn 3 skulle igangsettes så snart storskala hydrogenproduksjon er besluttet utbygget.

«Vi respekterer selvfølgelig Stortingets vedtak om en mer restriktiv forvaltning av fristforlengelser på ikke utbygde vindkraftkonsesjoner, men vi etterlyser en mer saklig og grundig vurdering av grunnlaget NVE har brukt for å ikke imøtekomme vår søknad under de spesielle forhold vi har belyst i søknaden», heter det i uttalelsen.

Taper verdifull tid

Mathisen viser til at selskapet ikke vil ha problemer med at det blir satt betingelser for en fristforlengelse.

NVE opplyste i sitt avslagsbrev at hvis konsesjonen bortfaller dersom anlegget ikke blir satt i drift innen fristen. NVE påpeker i sitt avslagsbrev at kraftverket kan vurderes på nytt av NVE, i tråd med de nye konsesjonsprosessene som vil følge av Stortingets behandling av vindkraftmeldingen.

«Riktignok kan vi starte en ny konsesjonsprosess for utbygging av siste trinn, men slike prosesser vil påføre oss enda mer risiko og tap av verdifull tid i utviklingsarbeidet vårt. Her kunne det bli stilt krav fra konsesjonsgiver om betinget fristforlengelse», skriver Mathisen.