nve bygget
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE har mottatt rapport fra Oslo Economics om hva som bør gjøres med strømmarkedet.
Foto: Øyvind Lie

RME og Forbrukertilsynet kan ikke lenger la bukken passe havresekken, men må rydde opp i strømsalget slik Oslo Economics foreslår.

  • Øyvind Lie

Kommentar av Øyvind Lie, redaktør i Energiteknikk

Etter en høst med sviende kritikk mot strømsalgselskapenes praksis, la kraftbransjens organisasjoner i slutten av januar fram den frivillige sertifiseringsordningen Trygg strømhandel.

Sertifiseringsordningen, forvaltet av selveste DNV, lister imidlertid stort sett opp ting som burde vært selvfølgelig i enhver bransje: Prisendringer skal varsles skikkelig, kampanjetilbud skal merkes tydelig, man skal ikke operere med hemmelige priser, og det skal være enkelt å bytte strømleverandør.

At dette i det hele tatt må listes opp, sier mye om ståa i strømsalgbransjen. Det er så man spør seg hvorfor de ikke har lagt til det sjuende bud i samme slengen.

Bukk og havresekk

Men det blir feil å rette den hardeste kritikken mot bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi, som står bak ordningen. Man kan ikke la bukken passe havresekken. At det er blitt gjort, er ikke bukkens skyld.

Problemet er at myndighetene har vært passive i flere tiår. Etter at kraftmarkedet ble liberalisert på 1990-tallet, og folk selv skulle velge strømleverandør, har det utviklet seg praksiser som ikke tåler dagens lys. Unge strømselgere på gater og torg og i callsentere, med mandat og oppskrift fra sine sjefer og med velsignelse fra selskapenes eiere, har kastet skam over en samlet kraftbransje. Helt sikkert langtfra alle, men mange nok til at ordet «strømselger» klinger lite ærefullt.

Svakt Forbrukertilsyn

Nå kan imidlertid noe være i ferd med å skje. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE har fått Oslo Economics til å utrede hva som bør gjøres. Rapporten er stygg lesning for strømsalgbransjen, men enda mer ille for myndighetene selv.

Regelverket som regulerer strømsalget beskrives som «uklart», «lite detaljert» og «utdatert».

Manglende håndheving av regelverket fremstår som «en betydelig utfordring», ifølge rapporten. Det vises til at kun et fåtall av sakene som klages inn til Forbrukertilsynet, faktisk behandles, og det er «sjelden at sakene ender med at aktører ilegges økonomiske sanksjoner».

Unnvikende svar

For egen regning kan jeg trekke fram ett eksempel på slik unnfallenhet senest i saken mot Fjordkraft, der Forbrukerrådet beskyldte selskapet for ulovlig prisøkning, siden denne ikke ble varslet skikkelig.

Argumentasjonen i Forbrukertilsynets svarbrev gikk i retning av at selskapets praksis var i strid med markedsføringsloven, noe også Forbrukerrådet hevdet.

Men Forbrukertilsynet konkluderte ikke med dette, de kvitterte ganske enkelt ut saken med at siden selskapet hadde varslet at de ville følge kravene i sertifiseringsordningen «Trygg Strømhandel», anser de saken som avsluttet. Forbrukerrådets krav om at selskapet måtte betale tilbake pengene de hadde tatt inn «bak kundens rygg», ble ikke hørt.

Må svi

I sin rapport slår Oslo Economics fast at når det gis økonomiske sanksjoner, er disse små. De anbefaler en styrket håndheving av dagens regelverk og større sanksjoner ved brudd. Ifølge rapporten har små sanksjoner sannsynligvis bidratt til at aktører tar i bruk handelspraksiser og avtalevilkår som potensielt er i strid med regelverket.

Håndheving og sanksjonering anbefales styrket «til et nivå der aktørene får insentiver til å drive internkontroll og sikre at det ikke begås brudd på regelverket, og det «fremstår opplagt at dagens håndheving og sanksjonering ikke er tilstrekkelig til å sikre dette». Like opplagt burde det være at myndighetene nå tar tak i dette og gir sanksjoner som svir og statuerer eksempler.

Rapporten tar også til orde for at krav til varsling bør detaljeres og sannsynligvis forskriftsfestes, noe som egentlig bør være selvsagt.

Strøm er strøm

RME opplyser at de vil bruke rapporten «som underlag i det videre arbeidet for et velfungerende sluttbrukermarked».

Det er nå viktig at RME ikke bare tar nok en runde med innspill fra bransjen og med Forbrukerrådet, og så legger seg et sted imellom. Her har man mulighet til å rette opp feilene som ble gjort for flere tiår siden, da myndighetene ikke tok ugresset som var i ferd med å utvikle seg, ved roten.

Et resultat kan bli at det blir færre strømavtaler å velge mellom. Det ville ikke være noen ulykke for kundene. Strøm er strøm. Kundene vil nok heller tjene på at absolutt alle kontrakter på strømmarkedet blir underlagt krav, ikke bare anbefalinger, om redelig oppførsel.

Det har vært nok unnfallenhet i denne saken. Nå må det handles. Strøm er et produkt man ikke burde måtte skamme seg for å selge.