mongstad
Slik så Energiverk Mongstad ut høsten 2009, da det ble satt i prøvedrift og folk ennå hadde tro på gasskraftens fremtid i Norge. Foto: Dong Energy

NVE støtter at Statnett setter i gang nødvendige utredninger og tiltak for å kunne ta i bruk gasskraftverket på Mongstad dersom det oppstår et behov for ekstra kraftproduksjon.

  • Øyvind Zambrano Lie

Som Energiteknikk var først til å melde, hadde Statnett før sommeren dialog med Equinor om muligheten for å bruke gassturbinen på Mongstad som virkemiddel for å håndtere en svært anstrengt kraftsituasjon (SAKS). Equinor har lenge jobbet med å stenge turbinen.

Nylig ba Statnett NVE om å få lov til å inngå avtale med Equinor om dette, slik Energiteknikk skrev. Nå har Statnett fått tommelen opp fra direktoratet.

«NVE støtter at Statnett igangsetter nødvendige utredninger og tiltak for å kunne ta i bruk gasskraftverket på Mongstad, dersom det oppstår et behov for ekstra kraftproduksjon», skriver NVE i en pressemelding.

Utreder flere tiltak

Dette vil da være ett av flere SAKS-tiltak som NVE har bedt Statnett om å utrede. Statnett skal innen 1. oktober 2022 levere en fullstendig utredning for behov for fremtidige SAKS-tiltak og hvilke SAKS-tiltak som kan være aktuelle fremover.

Statnett ønsker at gasskraftverket gjøres tilgjengelig som et SAKS-tiltak den kommende vinteren og fram til snøsmeltingen våren 2023, og har lagt vekt på at det haster å avklare dette med Equinor.

I første omgang må Statnett ifølge NVE undersøke muligheten for at gasskraftverket kan benyttes som SAKS-tiltak.

– Det er for tidlig å si om vi trenger gasskraftverket på Mongstad, men vi må være forberedt dersom behovet oppstår, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE i meldingen.

60-70 millioner

NVE påpeker i sitt brev at det er viktig å gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger av tiltaket, og at kostnadene ved ulike SAKS-tiltak bør tillegges vekt. Statnett skriver at det er usikkerhet rundt faktisk kostnad ved å ha gassturbinen, som kalles GT11, som SAKS-tiltak. Dette gjelder både driftskostnader og et betydelig vedlikeholdsprogram.

«Dette byr på en usikkerhet i de totale kostnadene. Statnett oppgir en kostnad på 60-70 MNOK for kun å sikre muligheten for videre drift av GT11. Den totale kostnaden ved å ha GT11 som et SAKS-tiltak opplyser ikke Statnett om. Gitt dagens kraftsituasjon i Norge og usikkerheten rundt energisituasjonen i Europa, mener NVE det er fornuftig at Statnett går videre med nødvendig tiltak som muliggjøre bruken av GT11 ved SAKS», skriver NVE.

Flere godkjenninger kreves

NVE forventer at Statnett løpende informerer direktoratet når ny informasjon om kostnad og framgang i nødvendig vedlikeholdsprogram foreligger. Direktoratet forventer videre at det gjøres en ny vurdering av tiltaket dersom det viser seg at det er kostnads- og tidskrevende reparasjonsbehov ved anlegget.

«Når denne informasjonen foreligger, kan Statnett søke NVE om å ha GT11 tilgjengelig som et mulig SAKS-tiltak. Det må også søkes anleggskonsesjon for drift av gassturbinen», understreker NVE.

Hvis GT11 blir godkjent som et mulig SAKS-tiltak og man skulle komme i en situasjon der faren for rasjonering ansees som høy, skal Statnett søke om godkjennelse hvis de anbefaler å iverksette tiltaket.

NVE understreker at avgjørelsen ikke endrer direktoratets vurdering av kraftsituasjonen.

– NVE mener fortsatt at det er lav risiko for rasjonering. Når det er sagt må vi være forberedt på et scenario der behovet kan oppstå, sier Inga Nordberg.