hjartlie
Johannes Hjartlie, seniorrådgiver ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet. Foto: Konkurransetilsynet

For konserner med integrerte nettselskap kan det være lønnsomt å utnytte den tette koblingen mot konkurranseutsatt virksomhet, advarer Konkurransetilsynet.

  • Øyvind Zambrano Lie

Olje- og energidepartementet har som kjent foreslått at krav om funksjonelt skille bare skal gjelde for integrerte nettselskap med 100.000 eller flere nettkunder. I dag gjelder dette for nettselskap med mer enn 10.000 nettkunder.

Det øker risikoen for at selskapene ikke opptrer nøytralt og vil kunne føre til dyrere nettleie og risiko for dårligere konkurranse i flere deler av strømmarkedet, skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Nesten alle slipper

Forslaget innebærer at hele 87 av totalt 93 nettselskaper vil være unntatt krav om funksjonelt skille. Krav om funksjonelt skille vil blant annet bety at samme personer ikke kan sitte i ledelsen av nettselskapet og konsernets øvrige virksomheter.

Nettvirksomheter er lokale, regulerte monopoler. Tilsynet mener at for konserner med integrerte nettselskap kan det være lønnsomt å utnytte den tette koblingen mot konkurranseutsatt virksomhet, som for eksempel produksjon, omsetning og levering av kraft til forbrukerne. Slike koblinger kan virke konkurransevridende og føre til samfunnsøkonomisk tap.

Reduserte insentiver

Den tette koblingen mot resten av konsernet kan også være til hinder for samfunnsøkonomisk lønnsomme sammenslåinger, fordi det enkelte nettselskap vil kunne komme bedre ut av å beholde dagens organisering, fremholder tilsynet

– Konkurransetilsynet vil advare mot å gjøre disse endringene. Det er en tydelig sammenheng mellom nettselskapenes kostnader og nettleien vi kunder betaler. Forslaget om fritak fra krav til funksjonelt skille gir selskapene reduserte insentiver til å utnytte stordriftsfordeler i markedet. Dermed kan dette gi mindre kostnadseffektiv drift og dyrere nettleie for oss forbrukere, sier økonom og seniorrådgiver ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet, Johannes Hjartlie.

Økt nettleie

OED viser til at et eventuelt fritak fra krav om funksjonelt skille isolert sett medfører kostnadsbesparelser for de berørte nettselskapene, ettersom de kan benytte samme personer i ledelsen i øvrige deler av konsernet og utnytte kompetansen i selskapet på en effektiv måte. Konkurransetilsynet mener likevel at dette ikke veier opp for de negative konsekvensene av forslaget.

– Besparelsene nettselskapene kan oppnå ved fritak fra kravet om funksjonelt skille veier ikke opp for de samfunnsøkonomiske kostnadene. De foreslåtte endringene vil kunne føre til økt nettleie for oss forbrukere, økte tilsynskostnader og det vil også kunne påvirke konkurransen i andre deler av strømmarkedet negativt, sier Hjartlie.

Klassiker

Saken er en klassiker som har pågått i en årrekke, der de små selskapenes forkjempere, som Distriktsenergi og Samfunnsbedriftene har argumentert for en høy grense, mens de store kraftselskapene og NVE/RME har argumentert for en lav grense.

Da de små selskapene trodde saken var tapt, kom det i sommer omkamp og reversering fra Ap/Sp-regjeringen.