lofoten23
Foto: Kraftmontasje

"En fortsatt utvikling av nettet i vårt område på 132 kV parkerer muligheten for større næringsutvikling".

  • Kommentar

Inlegg av daglig leder Pål Martiniussen i Elmea og daglig leder Torbjørn Åsbakk i Vestall.

Nettselskapene i Lofoten, Vesterålen og Hålogaland gikk tdligere i måneden ut med en pressemelding med varsko i forhold til kraftsituasjonen i regionen. I ettertid har Statnett avvist vår bekymring, og mener at de tiltakene som planlegges fra deres side er tilstrekkelig for å sikre kraft til fremtidig forbruk og næringsutvikling i Nord-Norges tettest befolkede område. Vi er ikke enige med Statnett i denne situasjonsbeskrivelsen.

pål martinussen
Daglig leder Pål Martinussen i Elmea. Foto: Elmea

Statnet eier det nasjonale hovedoverføringsnetet i Norge. Dete skal sørge for at tilstrekkelig kraft blir levert til de enkelte netselskap, slik at de kan fordele denne kraften videre til sine kunder. I nordre Nordland og Sør-Troms er Statnets utfordring at de sterke 420 kV-linjene går øst for Narvik, mens selskapet har svakere 132 kV-linjer fra disse og ut til Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet. Disse 132 kV-linjene har så lav kapasitet at hvis det oppstår en alvorlig feil på en av disse i tidsrom med høyt forbruk, vil ikke Statnett klare å overføre nok kraft til alle kunder i regionen. Da vil noen kunder bli strømløse, og slik skal det normalt ikke være i hovednetet i Norge. For å bøte på dette, oppgraderer nå Statnet en av de eksisterende linjene inn til vårt område. Men kapasitetsøkningen blir så beskjeden, at når dette arbeidet er ferdig i 2024, vil den ekstra kapasiteten med stor sannsynlighet allerede være oppspist av normal forbruksvekst i Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet.

Så langt vi erfarer er Statnet innforstått med situasjonen beskrevet ovenfor, og har derfor signalisert at de vil starte planlegging av en ny 132 kV-linje fra hovednettet i øst og ut mot vår region. Å bygge linjer på høyt spenningsnivå tar tid, og når den nye linja i beste fall er ferdig rundt 2030, vil den bidra med økt kapasitet til området vårt. Denne kapasitetsøkningen vil dekke behovet for normal forbruksvekst, samt de behov som vi mener kommer i forbindelse med det grønne skiftet – for eksempel elektrifisering av transportsektoren og kystfiskeflåten. Problemet er imidlertid at det ikke er rom til annen næringsutvikling utover dette.

torbjørn åsbakk
Daglig leder Torbjørn Åsbakk i Vestall. Foto: Vestall

I hele Nord-Norge langs 420 kV-hovednettet til Statnett ser vi nå at det planlegges ny industri og næringsutvikling som krever mye kraft. Slike aktører ønsker ofte å etablere seg i Lofoten, Vesterålen eller Harstadområdet. Vi er imidlertid nødt til å avvise slike forespørsler, da Statnett ikke har ledig kapasitet i nettet ut til vår region. Resultatet blir da at aktørene etablerer seg andre steder der det er ledig kapasitet i strømnettet. Det er ikke uten grunn at vi bor i det tetest befolkede område i Nord-Norge, men hvis vi fremover ikke får samme kapasitet i kraftforsyningen som resten av landet, vil vi i stedet oppleve stagnasjon i regionen vår.

Statnett har standardisert på 420 kV i hovednetet sitt over hele landet, og bygger alle nye anlegg etter denne standarden – med unntak av nettet ut til Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet. Det er i dette spørsmålet vi mener Statnett må snu. Kostnaden for utbygging av Statnetts anlegg fordeles på alle strømkunder i Norge. Det betyr at befolkningen i området vårt er med på å betale for 420 kV i andre deler av Norge, uten at vi får samme tilbud hos oss.

Det er mange problemstillinger rundt kraftsituasjonen som for tiden drøftes i media. Statnett mener at kraftbehovet i hele landet kommer til å øke kraftig fremover, slik at vi kommer til å få underskudd på kraft i Norge. Statnett mener også at kapasiteten inn til nordre Nordland og videre nordover kommer til å bli for lav i forhold til forbruksøkningen som forventes her. Dette er viktige problemstillinger, som vi er helt enige med Statnett i at de må ta tak i fremover. Dette fritar imidlertid ikke Statnett fra sitt ansvar for å sikre nok kapasitet inn til Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet, og det bør heller ikke være til hinder for å bygge de nye linjene inn til vårt område etter nasjonal standard på 420 kV. En fortsatt utvikling av nettet i vårt område på 132 kV parkerer muligheten for større næringsutvikling. Etablerte selskap hindres i videre vekst, og nye aktører kan ikke etablere seg. Statnetts profeti om at det ikke er nødvendig med mer kapasitet i Lofoten, Vesterålen og Harstadområdet, vil dermed bli selvoppfyllende.