espen jacobsen
Avdelingsleder i Fiskebåt, Espen Jacobsen er svært kritisk til OEDs foreslåtte havvind-hemmelighold. Foto: Fiskebåt

Offentlighet rundt havvindsøknader bidrar til transparens og kan motvirke negative samfunnsmessige konsekvenser som korrupsjon, svarer Fiskebåt på OEDs forslag om havvind-hemmelighold.

  • Øyvind Zambrano Lie

Fiskebåt, havfiskeflåtens interesseorganisasjon, går imot Olje- og energidepartementets (OED) forslag om å fjerne dagens innsynsrett som gjelder i saker om prekvalifisering og tildelinger av prosjektområder for vindkraft til havs.

OED foreslår å innskrenke dagens innsynsrett i saker som gjelder prekvalifisering og tildelinger av prosjektområder for vindkraft til havs. Fiskebåt skriver i en pressemelding at de er sterkt imot dette.

Departementets begrunnelse for hemmeligholdet er at det er arbeidskrevende å gjennom alle dokumentene, at de vil inneholde store mengder med taushetsbelagte opplysninger, og at det vil være ressurskrevende å vurdere eventuelle unntak for resten av dokumentene.

Åpenhet motvirker korrupsjon

Avdelingsleder i Fiskebåt, Espen Jacobsen, er sterkt kritisk til forslaget, av flere årsaker.

– For det første legger staten opp til betydelig offentlig pengebruk gjennom subsidier som vil kunne komme opp flere hunder milliarder kroner, og det vil derfor være av allmenn interesse hvilke aktører som står i posisjon til å motta statlige midler. Videre vil dagens offentlighet rundt slike søknader bidra til transparens og kunne motvirke negative samfunnsmessige konsekvenser som for eksempel korrupsjon, sier han i en pressemelding.

For Fiskebåt og fiskerinæringen og andre miljø- og interesseorganisasjoner vil innsyn i slike søknader være viktig for å ivareta fiskerinæringen og andre interesser i prosessen før og under tildeling av områder for vindkraft, framholder organisasjonen.

– I denne sammenheng vil opplysninger om hvordan anlegget er tenkt innrettet, plassering og beskrivelse av miljøtiltak være sentrale opplysninger å ha innsyn i for å kontrollere at hensynet til miljø og andre berørte næringer er ivaretatt på en betryggende måte, sier Jacobsen.

Også Rødt og Norsk Presseforbund er kritiske til det foreslåtte hemmeligholdet.

Svært oppsiktsvekkende

Forslaget er nå ute på høring, og i Fiskebåt sitt svar på høringen blir det påpekt viktigheten av at forvaltningen i størst mulig grad praktiserer en åpenhetskultur for opplysninger som har allmenn interesse, eller saker som berører andre viktige samfunnsmessige områder.

– At departementet uttaler at man forventer mange innsynsbegjæringer viser klart at søknader om havvind har stor offentlig interesse. Det vil derfor være svært oppsiktsvekkende hvis departementet svarer opp med å innskrenke dagens innsynsrett. Prosessøkonomiske forhold og eventuell økt arbeidsmengde knyttet til det å skulle vurdere økt omfang av innsynsbegjæringer, er etter vår oppfatning ingen saklig grunn for å innskrenke dagens innsynsrett når man tar i betraktning størrelsen på de planlagte offentlige subsidiene, sier Jacobsen.