goliat
Goliat-plattformen nordvest for Hammerfest. Foto: T3n60/Wikimedia Commons

Fiskebåt sier nei til Goliatvind.

Fiskebåt kan ikke akseptere at det bygges ut vindkraftanlegg på Goliat-feltet i Vest-Finnmark. Vindparken er planlagt med 5 turbiner på 15 megawatt hver, slik Energiteknikk har omtalt.

Det planlagte vindkraftverket inngår ikke i regjeringens planlagte utredningsområder for havvind, påpeker fiskeriorganisasjonen.

– Vi mener det er svært uheldig hvis det aksepteres ad hoc-utbygginger av vindkraftanlegg i områder som ikke inngår i utredningsområdene som staten gjennom NVE har lagt til grunn. En aksept til slike utbygginger vil i så tilfelle undergrave den prosessen for utplukking av områder NVE har fått ansvar for, sier Espen Jacobsen, avdelingsleder i Fiskebåt, i en pressemelding.

Helhetlig plan

De påpeker blant annet at det aktuelle området ligger i et viktig gyte- og vandringsområde for lodde. Dette får igjen negative følger for blant annet torskefisket.

– Det er en kjent sak at torsk og andre arter følger loddeinnsiget, og i så måte vil eventuelle negative påvirkninger på loddeinnsiget også få konsekvenser for innsiget og fiske etter andre arter både i det aktuelle området og for det mer kystnære fisket. Fiskebåt er opptatt av at alle utbygginger av vindkraftanlegg i norske havområder må følge en helhetlig plan, samt at utbygginger må skje i nær dialog med fiskerinæringen, forskningsmiljøer og andre fagetater. Dette er avgjørende for å sikre at fiskere ikke fortrenges fra sine tradisjonelle fiskefelt, samt for å ivareta det biologiske mangfoldet i våre havområder på en betryggende måte, sier Jacobsen.

Oljeskatteregimet

Fundamentet til hver vindturbin skal festes med 6 ankerlinjer med en horisontal lengde på 1700 meter, påpeker Fiskebåt.

– Utbygging vil kunne utgjøre en miljømessig negativ konsekvens for fiskeriene, samt en økonomisk kostnad for samfunnet ved at en slik utbygging kommer i posisjon til å kreve dekket utbyggingskostnader gjennom oljeskatterefusjonsordningen. Vi ber nå Olje- og energidepartementet avslå eventuelle søknader som gjelder utbygging av vindkraftanlegg som ikke ligger innenfor de utredningsområdene NVE med flere har plukket ut som aktuelle for utbygging, sier Jacobsen.