windcatcher
Wind Catching Systems ville bygge strukturer med 126 vindmøller på 1 MW hver utenfor Nyhamna i Møre og Romsdal. Illustrasjon: Wind Catching Systems AS

OED avslår søknaden fra Wind Catching Systems om å få bygge flytende havvindpark utenfor Nyhamna i Møre og Romsdal.

Wind Catching Systems AS og Ny Energi AS hadde søkt om unntak fra åpning av areal etter havenergilova til Wind Catching Demo, slik Energiteknikk har omtalt.

Etter justeringer skulle arealet for prosjektområdet i sin helhet være dekket av ett av NVEs 20 utredningsområder for havvind, «Nordvest C». Området ligger utenfor grunnlinjen, og er på totalt 100 km2. Utbyggingen skulle gjøres i tre faser, der parken etter fullføring kunne bli på hele 1002 MW.

«Departementet viser til at det ikke er åpnet areal for energiproduksjon til havs i området det nå ønskes å søkes konsesjon i», skriver OED.

I særskilte tilfeller, for eksempel til testprosjekter, kan det gjøres unntak. Men «etter departementets syn kan ikke dette anlegget anses som et mindre anlegg eller et testprosjekt».

Departementet mener det vil være uheldig å gi unntak for åpning av areal innenfor ett av NVEs 20 områder før de strategiske konsekvensutredningene er ferdigstilte.

En eventuell søknad om unntak for åpning av areal for et mindre prosjekt i et område som ikke inngår i de 20 identifiserte områdene, må ifølge departementet starte med en melding med forslag til prosjektspesifikt utredningsprogram.

«Departementet vil da vurdere søknad om unntak fra åpning som ledd i konsesjonsbehandlingen», skriver OED.

Beslutningen kan ikke påklages.