havvind
Foto: ABB

Departementet har ennå ikke bestemt seg for om den foreslåtte forskriftsendringen for hemmelighold av havvind-søknader skal gjennomføres.

  • Øyvind Zambrano Lie

«Hvorfor gjennomførte ikke regjeringen forskriftsendringene om innsyn i havvind før søknadsfristen, og kan regjeringen bekrefte at det vil gis innsyn etter offentleglova i søknadene om prekvalifisering før tildeling gjøres, med de begrensninger som finnes i forvaltningsloven», spurte Rødt Geir Jørgensen nylig energiminister Terje Aasland i et skriftlig spørsmål.

Bakgrunnen er at Olje- og Energidepartementet (OED) i september sendte et forslag om å gjøre et unntak for innsynsretten for havvindsøknader før tildeling er gjort, gjennom endringer i offentlegforskrifta og forskriften til havenergiloven.

«15. november var søknadsfristen for prekvalifisering til tildelingen av Sørlige Nordsjø II. Forskriftsendringene er ikke gjennomført», påpeker Jørgensen.

Forslaget om havvind-hemmeligholdet fikk mye motbør både fra presseorganisasjoner, fiskeriinteresser, naturvernere og «vanlige folk», som sendte inn over 1000 høringsinnspill.

Bruker gjeldende regelverk

Energiteknikk har spurt OED om forslaget vil bli droppet, og departementets informasjonsavdeling viser til svaret de i dag har gitt Jørgensen. Der viser Aasland til at departementet har mottatt mange høringssvar og at de nå arbeider med å gjennomgå høringssvarene.

Aasland skriver at departementet har mottatt syv søknader om prekvalifisering for å være med i konkurransen om å få tildelt areal i Sørlige Nordsjø II. De har også mottatt innsynsbegjæringer i søknadene.

Aasland skriver at søknadene er omfattende, og at departementet derfor har sendt midlertidig svar om at det vil ta tid å få behandlet innsynsbegjæringene.

«Innsynsbegjæringene blir behandlet etter gjeldende regelverk», skriver Aasland.

Tvilsomme spørsmål

Energiteknikk er en av de som har krevd innsyn i søknadene.

Departementets begrunnelse for å bruke mer enn de tre til fem dagene et innsynskrav normalt skal behandles på, er at innsynskravene «gjelder en stor mengde dokumenter», «at dokumentene inneholder taushetsbelagte opplysninger som eventuelt må sladdes», og «at innsynsbegjæringen reiser tvilsomme og vanskelige spørsmål».

«Saksbehandlingen av innsynsbegjæringen gjelder en stor mengde dokumenter, på et betydelig antall sider og som inneholder taushetsbelagte opplysninger om forretningsforhold som det er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. Selv om søkerne har levert en sladdet versjon av søknaden, gjør Olje- og energidepartementet oppmerksom på at departementet har en selvstendig plikt til å vurdere hvorvidt opplysningene er taushetsbelagte.

Det er derfor behov for å gå gjennom dokumentene før en eventuell offentliggjøring. Det må videre vurderes om alle eller enkelte av de øvrige opplysningene / dokumentene bør unntas offentlighet av andre årsaker.

Olje- og energidepartementet vil understreke at innsynsbegjæringen behandles på en forsvarlig måte ut fra lovverkets krav og at saksbehandlingen skal finne sted så raskt som praktisk mulig», skriver departementet i sine avslag på Energiteknikks innsynskrav.