modalen
Bildet er fra magasinet i Steinslandsvatnet i Modalen. Arkivfoto: BKK

OED har sendt proposisjon om styringsmekanismen til Stortinget.

Olje- og energidepartementet (OED) har fremmet en proposisjon til Stortinget med forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og energiloven i forbindelse med den såkalte styringsmekanismen.

Mekanismen består av flere trinn, hvor gradvis sterkere virkemidler kan tas i bruk dersom hensynet til forsyningssikkerheten tilsier det, slik departementet tidligere har varslet.

Etter lovbehandlingen vil departementet følge opp med endringer i forskrifter til energiloven. Blant annet vil det presiseres at det kan være grunnlag for å innføre kraftrasjonering når det kan bli knapphet på energi.

«Endringen vil klargjøre at slike tiltak kan innføres før det er blitt knapphet på energi, ikke bare når det er knapphet», skriver departementet i en melding.

I proposisjonen går det fram at ett virkemiddel i en kraftrasjoneringssituasjon kan være å pålegge at Statnett fastsetter lavere overføringskapasitet på mellomlandsforbindelsene (eksportrestriksjoner).

«Etter departementets vurdering kan dette også gjøres før man pålegger norske bedrifter og husholdninger å redusere forbruk. I en anstrengt eller en svært anstrengt kraftsituasjon vil tilgang til import være svært viktig for forsyningssikkerheten. Hvorvidt eksportbegrensninger er et relevant virkemiddel for å unngå kraftrasjonering av norske bedrifter og husholdninger, vil derfor bero på en konkret vurdering av situasjonen. Forholdet til EØS-avtalen eller annet handelsregelverk er blant de spørsmålene som da også må vurderes konkret i lys av den aktuelle situasjonen», heter det i proposisjonen.

Statnett og Statkraft og store deler av kraftnæringen har vært kritiske til å innføre eksportrestriksjoner, blant annet fordi det kan føre til mottiltak og gjøre at vi ikke får strøm den dagen vi trenger hjelp fra våre naboer.