sol
Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Den foreslåtte lovendringen kan gjør at hele utviklingen av bakkemontert solkraft i Norge stopper opp, advarer Solenergiklyngen.

NVE er kommet med et kritisk høringsinnspill til de foreslåtte endringene i konsesjonsreglene for solkraft. Solenergiklyngen ser de samme farene som direktoratet.

Foreningen ønsker riktignok å styrke kommunenes rolle for å få bygget mange solenergiprosjekter på bakke som ikke møter stor lokal motstand.

«Vi mener imidlertid virkningene av den foreslåtte lovendringen i beste fall er uklar, og i verste fall er svært negativ for å nå Stortingets overordnede mål om å øke takten på utbygging av solenergi i Norge», skriver Solenergiklyngen i sitt høringsinnspill.

Ber om utsettelse

Foreningen ber derfor om at de foreslåtte endringene utsettes inntil virkningen er avklart og man har skaffet seg erfaring med hvordan de foreslåtte endringene fungerer i praksis for vindkraft hvor de nylig er vedtatt.

«Det er betydelig risiko for at kravet om områderegulering vil føre til at konsesjonsprosessen tar lengre tid enn med dagens regelverk. Kommuner bruker normalt fra 18 måneder og oppover for en områderegulering. Det er også mulig at kommunene vil ønske å trekke en slik prosess inn i arbeidet med kommuneplanen, som har sykluser på 4 – 8 år», advarer Solenergiklyngen.

Kan stoppe opp

Solenergiprosjekter, som ofte er små og marginale lønnsomhetsmessig, vil ifølge foreningen ikke tåle lange og dyre konsesjonsprosesser.

«Det er dermed en risiko for at den foreslåtte lovendringen gjør at hele utviklingen av bakkemontert sol i Norge stopper opp».

Solenergiklyngen anbefaler derfor at man beholder dagens regime, der kommunene har anledning til å gi dispensasjon istedenfor områderegulering, inntil man har etablert et system som sørger for at de foreslåtte lovendringene kan gjøres uten at konsesjonsprosessen blir unødvendig lang.

«Det bør være et klart mål om at konsesjonsprosessen for solkraftverk med lavt konfliktnivå skal kunne gjennomføres på 6 måneder».

Ved å vente kan man også lage et nytt forslag som inkluderer en nedre konsesjonsgrense, enklere konsesjonsprosesser for grå arealer og et regelverk som tar høyde for solkraftanlegg på bakke som inngår i hybridkraftanlegg med kombinasjon med vindkraft, vannkraft og lagring, understreker foreningen i sitt innspill.