Enova signere tilleggsavtale
Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova setter sin signatur på tilleggsavtalen med Klima- og miljødepartementet. T.v. strategidirektør Tonje Foss i Enova, t.h. avdelingsdirektør Anne Gislerud i KLD.
Foto: Enova

Skal forvalte Norges deltagelse i EUs nye innovasjonsfond.

  • Øyvind Lie

Klima- og miljødepartementet gir Enova ansvaret for å forvalte Norges deltagelse i EUs nye innovasjonsfond. Samtidig er tilleggsavtalen for hvordan Enova skal bruke ekstramidlene som ble tildelt gjennom regjeringens grønne omstillingspakke klar, skriver Enova i en pressemelding.

EUs nye innovasjonsfond, ETS Innovation Fund, er en av verdens største finansielle støtteordninger for lavutslippsteknologi. Det planlegges å tildele 10 milliarder euro over den neste tiårsperioden til teknologi som bidrar til å redusere utslipp gjennom fondet . Innovasjonsfondet vil bli en del av EØS-avtalen i løpet av den nærmeste framtiden. Det betyr at også norske virksomheter kan nyte godt av disse midlene. Det er EU-kommisjonen som avgjør hvem som får støtte.

Fornybar-støtte

Enova skal ha en informasjons-, rådgivnings- og oppfølgingsrolle overfor søkere og potensielle søkere til EUs innovasjonsfond og delta i relevante prosesser opp mot EU-kommisjonen for å påvirke innretningen av Innovasjonsfondet.

Innovasjonsfondet kan støtte prosjekter både innen energiintensiv industri, fornybar energiproduksjon, energilagring og karbonfangst- og lagring.

Første søknadsrunde er planlagt åpnet i månedsskiftet juni/juli med søknadsfrist i oktober. Gitt at implementeringen av fondet som en del av EØS-avtalen går som planlagt vil det være mulig for norske virksomheter å søke støtte allerede i denne runden.

2 milliarder ekstra

Onsdag ble også en tilleggsavtale mellom Enova og KLD undertegnet. Avtalen legger føringene for hvordan ekstrabevilgningen til Enova på 2 milliarder kroner som er en del av «grønn omstillingspakke» skal benyttes. I

ntensjonen med omstillingspakken er å styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling og på denne måten bidra til at Norge kommer ut av koronakrisen.

Avtalen slår fast at «Enova skal anvende midlene til å forsterke satsingen på teknologiutvikling i industrien og bidra til grønn omstilling på veien ut av krisen i tråd med omstillingen til lavutslippssamfunnet. Midlene skal støtte opp under grønn teknologiutvikling innenfor eksempelvis leverandørindustrien, maritim næring og fornybar energi, herunder teknologi innenfor områder som hydrogen, batteriteknologi, havvind og grønn skipsfart».