Større vekt på internasjonalt FoU-samarbeid

Energi21 skal forsterke arbeidet med internasjonalt forsknings- og teknologisamarbeid, spesielt med EU.

Skagerak øker nettleien

Fra årsskiftet øker nettleien i konsesjonsområdet til Skagerak Nett med cirka 900 kroner per år for husstander med et årlig forbruk på 20 000 kWh. Det er en økning på cirka 9 prosent fra 2016.

Mer til kraftkommunene

Konsesjonskraftprisen for 2017 er fastsatt til 11,48 øre per kilowattime (kWh). Dette er en liten økning fra prisen for 2016, som er 11,42 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2017.

140 MNOK til landstrøm

Nå kuttes klimagassutslippene fra skip ved stadig flere norske kaier. Enova tildeler 140 millioner kroner i støtte til 22 nye landstrømprosjekter, fra Tananger i sør til Hammerfest i nord.

Ikke lag snøhauger under linjene

Det er ikke likegyldig hvor snøen samles. Høye snøhauger under linjene kan være livsfarlig.

Grønt lys fra ESA

EFTA Surveillance Authority (ESA) har godkjent Enovas støtte til utvikling av ny energi- og klimateknologi for perioden 1. januar 2017 til utgangen av 2022. Godkjenningen dekker direkte tilskudd, lån med lav rente, lånegarantier og betingede lån med en samlet ramme på inntil 2,5 mrd.

Tregt i vannkraft

Investeringer i kraftnæringen kan nå nye rekordhøyder i 2017, ifølge prognoser fra SSB. Det meste av veksten skyldes modernisering av strømnettet, mens investeringer i fornybar kraftproduksjon har flatet ut.

Milepæl nådd med ny kraftledning

En viktig milepæl er nådd. 300 (420) kV forbindelsen fra Lindås transformatorstasjon på Mongstad til Kollsnes i konsesjonsområdet til BKK er nå spenningsatt.

Et løft for vannkraften

I slutten av januar åpnes Norges nye storsatsing på vannkraftforskning i Trondheim. HydroCen skal gjennom kunnskap og innovasjon bidra til at Norge styrker sin posisjon som ledende vannkraftnasjon.

Halv milliard til miljøvennlig energi

ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 55 nye prosjekter. Næringslivet har grepet muligheten i denne utlysningen og står bak 29 av disse prosjektene. I tillegg er næringslivet med og setter strategisk retning på 13 nye kompetanseprosjekter.

Ikke nødvendig med ny konsesjon

NVE har gitt NTE (Nord-Trødelag Elektrisitetsverk) fritak fra konsesjonsbehandling for en mulig fornyelse av Nedre Fiskumfoss kraftverk i Namsen. Et eventuelt nytt kraftverk kan være ferdig bygd i innen 2021.

Ja til strømkabler

Det er bare de største egoistene blant oss som ikke vil ha flere strømkabelforbindelser med utlandet.

Skal utrede solkraftverk i Etiopia

Multiconsult skal utrede konsekvensene av et planlagt solkraftverk i Etiopia.

Bekk og Strøm overtar driften

Energiselskapet Bekk og Strøm overtar fra nyttår driften, men ikke eierskapet, av Vorma og Leirbekken kraftverk. Kraftverkene har en årlig produksjon på rundt 11 GWh.

Afrika på batteri

Kombinasjonen solenergi og batterier kan bli en vinner i det afrikanske transportsystemet. SINTEF har nettopp fått en milion dollar av FN for å utvikle billiger og solide løsninger basert på dagens teknologi.

Det skinner i solbransjen

En lang natts ferd mot dag for norsk solindustri kan være over. Både Elkem Solar i Kristiansand og NorSun i Årdal har store prosjekter på trappene.

Lønnsom energieffektivisering av eksisterende bygg

Energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse er en av de viktigste utfordringene knyttet til energibruk og dermed CO2-utslipp i europeiske bygg. Likevel blir bare 1,2% av Europas bygningsmasse oppgradert årlig.

Sparer en halv million kroner på lav elavgift

Redusert elavgift betyr om lag en halv million kroner lavere energikostnad årlig for en hydrogenstasjon lik den som ble åpnet i Bærum nylig.

Enova og OED signerte ny avtale

Olje- og energidepartementet og Enova undertegnet i går en ny 4-årsavtale om forvaltningen av Energifondet for perioden 2017-2020. Den nye avtalen trer i kraft fra 1.januar 2017 og erstatter dagens avtale som løper ut ved nyttår.