Homepage

lund

RME vil belønne nettselskaper som kobler til flere kunder, og gjøre det mer lønnsomt å planlegge godt.

mast

Investeringene i kraftforsyning ligger an til å øke kraftig i år. Samtidig antydes det enda høyere vekst i 2025, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

utsira

«Statnett bør i sin utredning i større grad ta hensyn til fremtidig utvikling i området, i stedet for å begrense sin utredning til 1000-1500 MW».

Akershus Energi har ansatt Espen Fossum fra Thema Consulting i en nyopprettet stilling som direktør for strategi, digitalisering og energihandel.

vindturbin

Havvindutvikler Deep Wind Offshore har sendt inn søknad om å utvikle og drive et flytende havvindprosjekt utenfor Stockholm.

utvik

Anlegget til Utvik Elektrisitetsverk hamna midt i flaumkaoset og vart øydelagt då Storelva raserte sentrale delar av bygda i 2017.

montør

Etter tre dager med forhandlinger ble Fornybar Norge og El og IT Forbundet fredag kveld enige om årets tariffoppgjør i energisektoren.  

nve nve-bygget nve-huset majorstua

Ytterligere 58 tas ut fra mandag.

smelteverk hydro

Prosessindustriens varme kan rekke til både varmekraftverk og bidra til nytt næringsliv langs kysten. Likevel forsvinner nesten all industriell overskuddsvarme ut i det blå.

Å ENERGI

Høyprisavgiften økte sikringsgraden, som ga innlåsing av tap da prisene sank.

sandfang

Minst 25 prosent av norske kraftverk har problemer med at sand og grus kommer inn i og skader turbinene, fordi sandfangene ikke fungerer.

statnett

Det blir for kostbart og tidkrevende, mener RME.

o. e. hagen

O. E. Hagen Dykkerfirma utviklar stadig teknologien med bruk av undervassfartøy (ROV) til inspeksjon av krafttunnelar. Det siste er bruk av fotogrammetri som gir millimeternøyaktig gjengjeving av objektet.

fjernvarme

Årsmøtet i Norsk Fjernvarme vedtok at det i løpet av 2024-2025 skal utredes og anbefales hvilket organisatorisk alternativ som skal velges.

albertsen

Helge E. W. Albertsen tar over som administrerende direktør etter Klaus Hvassing.

tom winther

Vil bli bedre i stand til å delta i fleksibilitetsmarkeder.

Elisabeth Vike Vardheim vil fra 1. juni bli konstituert som konsernsjef i Statnett.

torbjørg jevnaker

Sverige kan prioritere krafteksport til Danmark og Finland og strupe kapasiteten til Norge siden vi ikke har innført Ren energi-pakken.

langset

I 2023 fikk Statnett 4 milliarder i inntekter på utenlandskablene. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har godkjent hvordan inntektene brukes til å dekke kostnader i nettet.

mast

Kun tre selskaper valgte noe annet enn trinnmodellen.

linjebygging

I sør melder flere linjebyggere om flere oppdrag å regne på. I nord går det fremdeles trått.

hitachi

Skal også sette ned et offentlig utredningsutvalg for å gjør en bred gjennomgang og vurdering av eventuell etablering av kjernekraft i Norge.

bakken

Det vil bli et betydelig økt behov for fagfolk, ikke minst energimontører, i årene fremover.

drone statnett

Luftfartstilsynet avdekket svak ledelse, manglende operativ kontroll, ressursmangel, dårlig avvikshåndtering, uklare prosedyrer og manglende øving. Statnett vil rydde opp. – Vi er en ung luftfartsorganisasjon.

blåsjø

Har søkt NVE om forlenget byggefrist for prosjekt som kan gi 47.4 GWh mer i Ulla-Førre verkene.

Regjeringen vil at aktører som planlegger anlegg som krever mye energi må gjennomføre kost-nytteanalyser av potensialet for å utnytte overskuddsvarme.

soloppgang sol nett

De ti største kommunalt eide nettselskapene planlegger å investere om lag 80 milliarder kroner frem til 2030.

blokk

Miljødirektoratet sender på høring et forslag om forbud mot bruk av fossil gass til oppvarming på byggeplasser.

fortun

NVE har gitt Statnett konsesjon til å bygge en ny transformatorstasjon på Jamnene i Fortun i Luster.

tonstad

Hafslund Kraft kjøper Tonstad Vindpark i kommunene Sirdal og Flekkefjord.

pikerfoss

Å Energi har gitt Nilsson Energy i oppdrag å bygge pilotanlegg for hydrogen på Pikerfoss i Kongsberg.

Løvås

Det er behov for målrettet støtte til tiltak som kan frigjøre nettkapasitet i kritiske perioder, mener Statnett.

Fornybar Norge inviterer bransjen og kundene til å formulere nye funksjonskrav til framtidas målersystemer.

Fredrikstad Energi var først ute med smarte målere på Hvaler for snart 14 år siden. Nå må de byttes.

janbu fresvik

Eviny-konsernets resultat etter skatt i første kvartal ble 738 millioner kroner, hele 1.170 millioner kroner svakere enn samme kvartal i fjor.

ekofisk

Med gassturbiner som alternativ når det ikke blåser, blir utslippsreduksjonene begrenset, påpeker Energidepartementet.

sol

Solenergiklyngens årsmøte vedtok tirsdag å slå seg sammen med Fornybar Norge.

mast

At Statnett er statseid, gir en særlig fordel i lånemarkedet som ikke er knyttet til forhold ved virksomheten, mener Fornybar Norge.